ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ Міністерства освіти
                                      і науки України
                                      02.06.04 N 440
 

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
         про батьківські комітети (ради) загальноосвітніх
    навчальних закладів
 

     1.    Положення про батьківський комітет ДНЗ \"Рушничок\"

     1.1. Примірне положення про батьківські комітети (ради) (далі
- комітети)   загальноосвітніх  навчальних  закладів  визначає  їх
функції у державно-громадській системі управління загальноосвітнім
навчальним закладом (далі - заклад).

     1.2. Комітети    (ради)    є    добровільними    громадськими
формуваннями,  створеними на основі єдності інтересів батьків щодо
реалізації  прав  та  обов\'язків своїх дітей під час їх навчання у
загальноосвітньому навчальному закладі.

     1.3. У  своїй  діяльності  комітети  керуються   Конституцією
України ( 254к/96-ВР ), Законами України \"Про освіту\" ( 1060-12 ),
\"Про  загальну  середню  освіту\"  (  651-14  ),  \"Про   об\'єднання
громадян\"  (  2460-12   ),   Конвенцією  ООН  \"Про  права  дитини\"
( 995_021 ),  \"Положенням про загальноосвітній навчальний  заклад\"
( 964-2000-п  ),  статутом загальноосвітнього навчального закладу
v0284290-02  ),  цим  положенням та іншими нормативно-правовими
актами в галузі освіти і міжнародного законодавства з прав дитини.

    1.4. Рішення  про  заснування  батьківських  комітетів ДНЗ  приймаються  на  загальних  зборах  батьків відповідних груп.

    1.5. Легалізація батьківських комітетів є обов\'язковою і здійснюється  шляхом  письмового  повідомлення  про заснування, керівництва дошкільного навчального закладу.

    1.6. Припинення  діяльності  батьківських комітетів може бути
проведено  шляхом  реорганізації  або  ліквідації   (саморозпуску,
примусового розпуску).

 

2. Мета, завдання, основні принципи діяльності

     2.1. Метою діяльності комітетів є захист  законних  інтересів
своїх  дітей  в  органах  громадського  самоврядування закладу,  у
відповідних державних,  судових органах,  а також надання допомоги
педагогічному  колективу  в реалізації завдань дошкільної  освіти.

     2.2. Основними завданнями  діяльності  комітетів  є  сприяння
створенню умов для:

   -  формування та розвитку особистості дитини;

   -  виховання в учнів шанобливого ставлення до державних святинь,
української  мови  і  культури,  історії  і культури народів,  які
проживають в Україні;

   -  формування загальнолюдської   культури   і  моралі,  культури
міжетнічних відносин;

   -  захисту здоров\'я та збереження життя і здоров\'я дітей;

   - здобуття дітьми  дошкільної  освіти, розвитку їх природних здібностей та підтримки обдарованих дітей;

  -   всебічного зміцнення  зв\'язків   між   родинами,   навчальним
закладом і громадськістю з метою встановлення єдності їх виховного
впливу на дітей;

  -   залучення батьківської     громадськості    до    загально-садових свят, виставок спільних робіт з дітьми, участь у театральних виставах та майстер – класах, семінарах;

  -   організації роботи  з розповсюдження психолого-педагогічних і
правових знань серед батьків,  підвищення їх  відповідальності  за
навчання і виховання дітей;

  -   вирішення питань    розвитку    матеріально-технічної    бази
навчального закладу та його благоустрою.

     2.3. Основними принципами діяльності комітетів є:

     - законність,

     - гласність,

     - колегіальність,

     - толерантність,

     - виборність,

     - організаційна самостійність в межах повноважень, визначених
цим положенням та законодавством;

     - підзвітність  і  відповідальність  перед загальними зборами
батьків дошкільного закладу.

          3. Організація діяльності комітетів

     3.1. Батьківський комітет формується з  батьків  або  осіб,
які їх замінюють, в кожній віковій групі, і діє від їх імені.

     Комітет,голова та заступник голови обираються
на батьківських  зборах групи на  початку  навчального  року.
Кількісний  склад  та  термін  повноважень  комітету  визначаються
зборами батьків.

     3.2. Батьківський  комітет  закладу формується з голів (представників) усіх
комітетів груп.

     3.3. Комітет закладу у разі необхідності може скликати  збори
батьків  закладу. Рішення приймаються простою більшістю голосів.

     У разі  неможливості  проведення  загальних  зборів   батьків
закладу,  питання,  що  потребують  розгляду  загальними  зборами,
можуть виноситься  на  обговорення  зборів  батьків  груп,  яких
стосуються  ці  питання.  У  такому випадку рішення приймається за
рахуванням  рішень  зборів  батьків  груп  на  засадах   простої
більшості  голосів  згідно  з  протоколами  засідань  батьківських
комітетів груп.

     3.4. Рішення зборів батьків,  комітетів доводиться до  відома
батьків,  керівництва закладу,  а,  за необхідності,  відповідного
органу управління освітою у 10-денний термін.

    3.5. У випадку,  коли член комітету достроково  складає  свої
повноваження,  вибори  нового  члена  відбуваються на батьківських
зборах.

     3.6. Комітети планують свою роботу на підставі плану  роботи дошкільного закладу,  рішень зборів батьків,  рекомендацій директора, вихователя групи. План роботи  має  вільну  форму  і  затверджується головою відповідного комітету.

 

     3.7. Комітети звітують про свою роботу перед зборами батьків
один раз на рік - в день виборів нового складу комітетів.

     3.8. Комітети  ведуть протоколи своїх засідань і зборів,  що
зберігаються у голови комітету,  і  передаються  за  актом  новому
складу відповідних комітетів.

     Керівництво і   вихователі груп   закладу  не  несуть відповідальності за стан оформлення протоколів.

                 4. Права та обов\'язки комітетів

     4.1. Комітети мають право:

  -   брати участь в обстеженні житлово-побутових умов  дітей,  які
перебувають у несприятливих соціально-економічних умовах;

 -    встановлювати зв\'язки з місцевими органами  виконавчої  влади
та    місцевого   самоврядування,   органами   внутрішніх   справ,
громадськими   організаціями,   підприємствами,   навчальними   та
науковими  установами,  сільськогосподарськими господарствами щодо
надання    фінансової    та     матеріально-технічної     допомоги
дошкільному  навчальному закладу,  захисту здоров\'я і життя
дітей,  навчальної та  виховної  роботи,  організації  харчування  дітей,   благоустрою   та   з   питань   забезпечення санітарно-гігієнічних умов у навчальному закладі;

 -    вносити на  розгляд  керівництва (педагогічної,  піклувальної
рад) навчального закладу пропозиції  щодо  змін  типу  навчального
закладу,    його    статусу,    вдосконалення   умов   організації
навчально-виховного процесу,  організаційно-господарських  питань,
які  мають  бути  розглянуті  керівництвом  навчального  закладу в
місячний термін і результати розгляду доведені до відома батьків;

 -   порушувати клопотання    щодо    позбавлення   чи   обмеження
батьківських прав;

 -    за необхідності  заслуховувати звіти батьківських комітетів і
надавати допомогу щодо поліпшення їх роботи;

-     скликати позачергові батьківські збори (конференції);

-     створювати благодійні    фонди    відповідно    до    чинного
законодавства,  у т.ч. контролювати надходження і розподіл грошей,
брати участь у вирішенні інших питань,  передбачених статутом  цих
фондів;

 -    надавати пропозиції   щодо   матеріальної   допомоги   дітям,
стимулювання     діяльності     педагогічних     працівників     і
результативності роботи закладу та окремих працівників закладу,  батьків;

 -    сприяти покращенню харчування учнів;

 -    сприяти дотриманню          санітарно-гігієнічних          та
матеріально-технічних умов функціонування навчального закладу;

 -    брати участь   у   прийнятті   рішень   стосовно  організації
оздоровлення дітей(вихованців);

 -    сприяти організації    інноваційної    та   експериментальної
діяльності загальноосвітнього навчального закладу;

-     бути відзначеними грамотами та іншими формами  морального  та
матеріального заохочення.
  

     4.2. Комітети зобов\'язані:

 -    виконувати плани  роботи,  затверджені  головою  відповідного
комітету;

 -    вести протоколи засідань батьківських зборів, що зберігаються
в справах закладу та передаються за актом новообраному комітету;

 -    надавати інформацію  про   свою   діяльність   за   проханням
директора закладу або відповідного органа управління освітою;

-     залучати батьків до організації позагрупової роботи;

-     організовувати чергування батьків під  час  культурно-масових
заходів  у навчальному закладі з метою збереження життя і здоров\'я
дітей;

-     у разі    потреби    звітувати   перед   загальними   зборами
(конференціями).

     4.3. Голова батьківського комітету кожної вікової групи закладу має право  бути присутнім на засідання педагогічної ради, загальних зборах колективу.